استفاده از اسم بجای فعل در رایتینگ

استفاده از اسم بجای فعل در رایتینگ

استفاده از اسم بجای فعل در رایتینگ

  بکار بردن اسم در تسک یک رایتینگ آکادمیک برای خلاصه کردن اطلاعات بسیار کاربردی میباشد. شما میتوانید قبل از اسم از صفت و بعد از آن از عبارات حرف اضافه ای برای توصیف بهتر اسم استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

: Example

There was a gradual – adjective – fall in attendance at the school prepositional phrase

اگرچه میتوانید فعل هم بکار ببرید. سعی کنید از هر دو حالت در نوشتن استفاده کنید تا ساختارهای متنوعی در رایتینگ شما دیده شوند. به مثال توجه کنید و جملات  را با توجه به جمله اول پارافریز کنید.

. A. Attendances at the school fell

There was a (fall) in (attendance) at the school

 

B. Overall, more building were constructed in each of the five years

There was (an) (overall) increase (in) the (number) of (buildings) (constructed) in each of the five years

 

  N1. There were visits to the library but the numbers declined steadily

           There was a steady__________in the __________ of visits to the library

 

    N2. The car sales rose dramatically from 2,000 to 20,000

          There was a __________ /__________ in car sales from 2,000 to 20,000

 

  N3. The number of visitors fell gradually and the fell was among those under the age of 18

  There was a __________ /__________ in the __________ /__________ /__________ under the age of 18

 

    N4. The proportion of old people increased significantly, but erratically

     There was __________ significant, but erratic __________ /__________ / __________ the proportion of old people

 

  N5. A similar number of tickets was sold. The patterns were similar.The tickets were for three concerts

There were similar __________ in the __________ /__________ /__________ the three concerts

 

  N6. The sales figures were for the period between 2000 to 2012. The figures were for Apps. The Figures fluctuated wildly

       There were __________ /__________ /__________ the sales __________ /__________ the Apps between 2000 and 2012

 

    N7. There were two trends, one for Stonefords and one for Hind & Sons. The trends were very different. The trends were for sales

          There were two __________ /__________ /__________ trends __________ Stonefords and for Hind & Sons

   

: Answers

N1.  decline / number

N2. dramatic / rise

 N3. gradual / fall / number / of / visitors

 N4. a / increase / in / the

N5. patterns / ticket / sales / for

N6. wild / fluctuations / in / figures / for

 N7. very / different / sales / for

نوشته های مرتبط