آنالیز بار چارتهای بدون ترند در رایتینگ تسک ۱ آکادمیک (۱)

آنالیز بار چارتهای بدون ترند در رایتینگ تسک ۱ آکادمیک (۱)

آنالیز بار چارتهای بدون ترند در رایتینگ تسک ۱ آکادمیک

 

در بارچارتهایی که در آنها ترند وجود ندارد و شامل مواردی مانند مقایسه معیار ها و یا شغل میشوند باید آنالیز تسک مانند روشی که در لاین گرافها مورد استفاده قرار میگیرد صورت پذیرد. شما میبایست چارت را با دقت آنالیز کنید. بعنوان مثال:

The chart below shows the factors influencing people’s choice of where to live in Bridington in 2011

به چارت زیر توجه کنید و با قرار دادن کلمات در جایگاه مناسب جمله بسازید.

chart-bar

 

N1. us/choose/They/to/subjects/let/which/take

N2. trends./bar chart/has/no/the

N3. factors/is/A synonym/for/the word/reasons

N4. compare/and/men and women./factors/can/the/you

N5. the crime level/than men./more concerned/about/are/Women

N6. are/females./about shops/than/less concerned/Males

N7. on/property prices./Men/seem/focus/to

N8. are/genders./Schools/the/priority/both/for

 

: Answers

N1. They let us choose which subjects to take

N2. The bar chart has no trends

N3. A synonym for factors is the word reasons

N4. You can compare the factors and men and women

N5. Women are more concerned about the crime level than men

N6. Males are less concerned about shops than females

N7. Men seem to focus on property prices

N8. Schools are the priority for both genders

نوشته های مرتبط